AKTUALNO?CI

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie OSP

D?br車wka Wielka

 

_______________________________________________________________________________________________________

MY NA FACEBOOKU
facebook-logo-comparison

 

 

 

******************************************************************************************************

Bo?e Cia?o 2016

 

Boze_Cialo_2016-0824 Boze_Cialo_2016-0765 Boze_Cialo_2016-0773 Boze_Cialo_2016-0775 Boze_Cialo_2016-0778 Boze_Cialo_2016-0780 Boze_Cialo_2016-0789 Boze_Cialo_2016-0798 Boze_Cialo_2016-0801 Boze_Cialo_2016-0804 Boze_Cialo_2016-0807

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************

8 maja 2016 roku odby?a si? Msza ?wi?ta w intencji stra?ak車w i ich rodzin z okazji obchodzonego przed paroma dniami DNIA STRA?AKA.

044 045 046

********************************************************************************************************

Miejskie obchody Dnia Stra?aka

30 maja 2014 r. druhny i druhowie Ochotniczych Stra?y Po?arnych oraz funkcjonariusze Pa里stwowej Stra?y Po?arnej ?uczestniczyli w oficjalnych ?obchodach DNIA STRA?AKA . By?a to okazja do podsumowania roku pracy stra?ak車w oraz wr?czenia awans車w i odznacze里.

Z naszej jednostki OZNAK? WZOROWEGO STRA?AKA otrzymali dwaj druhowie i jedna druhna.

IMG_4286 IMG_4232 IMG_4255 IMG_4265 IMG_4267 IMG_4268 IMG_4274 IMG_4275 IMG_4282

*************************************************************************************************************

Nasz prezes w „Nasze Piekary” :)

http://www.twojepiekary.pl/Page/Face/42,Pawel-Minkus

*************************************************************************************************************

Mamy nowy gara? i? odnowion? elewacj? budynku.? Przedsi?wzi?cie sfinansowano ze ?rodk車w Urz?du Miasta Piekary ?l?skie.

Wszystkim dzi?ki kt車rym zrealizowano ten projekt? serdecznie dzi?kujemy.

DSCF3775

DSCF3773straz-2381

?_MG_2479

DSCF4175

?DSC_0201 DSCF4165

***************************************************************************************************

Zako里czyli?my r車wnie? remont remizy naszej jednostki.

Remont rozpocz?? si? dnia 20.06.2013

 

Cz?onkowie dru?yny m?odzie?owej wiedli prym przy remoncie.

 

Najbardziej udzielali si?:

?-Marcin Mato里

?-Waida Mateusz

?-Wieczorek Robert

?

?Osoby Pomagaj?ce:

 

-Dawid Kokot

?-Pyttel Rados?aw

?-Wysocki Grzegorz

?-Sobala Malwina

?-Katarzyna Goj

?-W車jcik Katarzyna

?-Walis Mateusz

-Minkus Piotr – Tynkowanie

?-Sobala Zygmunt – Tynkowanie, Glazura

?-Goj Marcin, Szo?tysik Marek, Po?edniok Klaudiusz – K?adzenie Mozaiki

?

?Osoby pomagaj?ce dora?nie:

 

-Og?odek Daniel

?-Zorychta Jacek

?-Manowska Aneta

?-Szuman Monika

?

20130709_095517? 20130627_175542? 20130709_095523

 

 

 

 

****************************************************************************************************

Bo?e Cia?o. 29.05.2013

Ju? trzeci rok OSP D?br車wka Wielka przygotowuje o?tarz na ?wi?to Bo?ego Cia?a. Wszystkim kt車rzy przyczynili si? do jego powstania DZI?KUJEMY.

 

DSC_0270?? DSC_0272 DSC_0310

 

 

 

 

************************************************************************************

Dzie里 Stra?aka.? 03.05.2013 r.

Z okazji Dnia Stra?aka odby?a si? uroczysta msza ?wi?ta w naszym ko?ciele.

*************************************************************************************

M?odzie? na strzelnicy. 05.07.2012 r.

DSC_0004? DSC_0033 DSC_0042DSC_0048DSC_0096

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************

Dzie里 Stra?aka. 03.05.2012 r.

_MG_2419? _MG_2495_MG_2508

 

 

 

 

****************************************************************************************************

Zjazd Oddzia?u Miejskiego ZOSPR. 24.09.2011 r.

 

24 wrze?nia 2011 roku odby? si? Zjazd Oddzia?u Miejskiego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Piekarach ?laskich.

Delegatami na Zjazd, z ramienia OSP D?br車wka Wielka wybranymi do reprezentowania naszej jednostki na Walnym Zgromadzeniu byli:

1. Sroka Krystian
2. Ga?ka Czes?aw
3. Sobala Zygmunt
4. Szo?tysik Marek
5. Kami里ski Brunon
6. Minkus Pawe?
7. Goj Marcin
8. Gruszka Roman
9. W?odarczyk J車zef
10. Uhl Bo?ena

Zjazd przebiega? zgodnie z porz?dkiem obrad. Jednym z punkt車w by?o wr?czenie odznacze里. Medale za zas?ugi dla po?arnictwa otrzymali mi?dzy innymi druhowie naszej jednostki : Goj Marcin i Krauza Daniel.

Ust?puj?cy Zarz?d z?o?y? sprawozdanie ze swojej dzia?alno?ci za minione pi?ciolecie, swoje sprawozdanie z?o?y?a r車wnie? Komisja Rewizyjna.
Spo?r車d zg?oszonych kandydat車w do nowego Zarz?du Powiatowego OSP RP w Piekarach ?laskich ukonstytuowa? si? nowy Zarz?d w sk?adzie:

Sroka Krystian – Prezes Zarz?du Powiatowego OSP RP
w Piekarach ?laskich
Sobala Zygmunt – Wiceprezes Zarz?du Powiatowego OSP RP
w Piekarach ?laskich
Cebula Andrzej – Wiceprezes Zarz?du Powiatowego OSP RP
w Piekarach ?laskich
Radwa里ska Sylwia – Sekretarz Zarz?du Powiatowego OSP RP
w Piekarach ?laskich
Bazan Damian - Skarbnik Zarz?du Powiatowego OSP RP
w Piekarach ?laskich

Cz?onkowie Zarz?du Powiatowego OSP RP w Piekarach ?laskich:

Ziemia里ski Marian
Minkus Pawe?
Janoszka Miros?aw
Szo?tysik Marek.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowa?a si? w nast?puj?cym sk?adzie:

W?odarczyk J車zef – Przewodnicz?cy
Ga?ka Czes?aw – Wiceprzewodnicz?cy
Aleksandrowicz Iwona – Sekretarz

Delegatami na Zjazd Oddzia?u Wojew車dzkiego zostali:
Henryk Kuczob i Marian Ziemia里ski.

miejski_24_9_3? miejski_24_09_1miejski_24_09_2miejskie_24_09

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

Ob車z M?odzie?owy. 09.07.2011 r.

?

Cz?onkowie naszej dru?yny m?odzie?owej mieli szans? uczestniczenia w obozie letnim, kt車ry odbywa? si? w terminie od 24 czerwca do 09 lipca 2011roku. Zorganizowany zosta? przez ?l?ski Zarz?d Wojew車dzki OSP RP w Katowicach. M?odzie? sp?dza?a kawa?ek wakacji w miejscowo?ci Jaros?awiec. Podczas pobytu druhowie i druhny przeszli chrzest Neptuna i stra?aka oraz zdobyli kursy cz?onk車w MDP. Druhny i druhowie, kt車rzy byli pierwszy raz zaliczyli kurs podstawowy MDP pierwszego stopnia, a ci kt車rzy byli drugi raz, kurs drugiego stopnia MDP. Ponadto uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Opr車cz s?u?by stra?ackiej (?wiczenia musztry, pe?nienie warty, s?u?ba dy?urnego stra?aka obozu, podoficera obozu, s?u?ba dy?urnego na kuchni) m?odzie? mia?a okazj? , uczestniczy? w wielu wycieczkach takich jak : zwiedzanie Ko?obrzegu, rejs statkiem nauka p?ywania ?aglowcem, zwiedzanie okolicznych jednostek OSP i PSP.

M?odzie? wr車ci?a zadowolona u?miechni?ta z baga?em wspania?ych wspomnie里.

 

1.9DSCF2074_JPG1.16DSCI01871337280213372843DSCI0098DSCI0106IMG_0309IMG_0427IMG_0492IMG_0680IMG_0712OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************

Bo?e Cia?o. 23.06.2011 r.

_boze_cialo_1_11?? _bozecialo11? boze_cialo11

 

 

 

 

***********************************************************************************************************

Wycieczka cz?onk車w OSP D?br車wka Wielka i ich rodzin – Zawada. 11.06.2011 r.

_MG_0826_MG_0828_MG_0841_MG_0851_MG_0860_MG_0879_MG_0922

_MG_1047_MG_1105

 

 

 

_MG_0931 _MG_0957_MG_0985_MG_0991_MG_1012_MG_1023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************************

?Dzie里 Stra?aka. 20.05.2011 r.

2011.05.20 075?2011.05.20 0772011.05.20 081

 

 

 

 

Dnia 20 maja 2011 roku w Piekarach ?laskich odby?a si? uroczysto?? z okazji Dnia Stra?aka. Druhny i druhowie Ochotniczych Stra?y Po?arnych oraz funkcjonariusze Pa里stwowej Stra?y Po?arnej wsp車lnie wzieli udzia? w podsumowaniu pracy za ubieg?y rok. Stra?akom zosta?y wr?czone r車wnie? odznaczenia i awanse.
Z naszej jednostki uhonorowani zostali:

Srebrnym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa:
Pawe? Minkus
Marcin Goj
Tomasz Szo?tysik
Br?zowym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa:
Mariusz Domaga?a

***??????????? ***

Uroczysto?ci Dnia Stra?aka w D?br車wce Wielkiej.

 

_MG_9202? _MG_9213_MG_9229_MG_9221 _MG_9246_MG_9284_MG_9317_MG_9346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_MG_9095? _MG_9116_MG_9119_MG_9131

 

 

 

 

**************************************************************************************************

35 – lecie Kap?a里stwa ks. Henryka Kuczoba.

„Bogu na chwa??, ludziom na po?ytek”, to motto wybrane przez
ks. kan. Henryka Kuczoba – Proboszcza parafii w D?br車wce Wielkiej, Duszpasterza Rzemios?a, Kapelana Stra?ak車w i Kierownika Caritas Marianum , kt車ry dnia 8 kwietnia 2011 roku uroczy?cie obchodzi? jubileusz ;
35 – lecia Kap?a里stwa
25 – lecia Caritas Marianum
20 – lecia pos?ugi Stra?akom i Rzemie?lnikom.
Uroczysto?? rozpocz??a sie w ko?ciele pw. Matki Bo?ej Wspomo?enia Wiernych w D?br車wce Wielkiej Msz? ?wi?t? z udzia?em wielu zaproszonych go?ci i mieszka里c車w D?br車wki. Nast?pnie w teatrze im. Stanis?awa Wyspia里skiego w Katowicach odby? si? Galowy Koncert Zespo?u Pie?ni i Ta里ca „?l?sk” z udzia?em ch車ru „D?br車wka” i orkiestr g車rniczych.

kuczob? jub_kucz1jub_kuczjub_kucz3

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************

?Bo?e Cia?o. Czerwiec 2010 r.

DSCF5293DSCF5331DSCF5332boze_cialo

IMG_3714 IMG_3713

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************

?Wycieczka – Rudzica 16.05.2010

DSCF2530? DSCF2533 DSCF2539DSCF2544DSCF2552DSCF2589DSCF2665DSCF2662

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************

?M?odzie? OSP D?br車wka Wielka na Lotnisku w Pyrzowicach. 27.03.2010 r.

Dnia 27 marca 2010 roku dru?yna m?odzie?owa OSP D?br車wka Wielka mia?a okazj? zapozna? si? ze sprz?tem ratowniczo ga?niczym znajduj?cym si? na terenie lotniska w Pyrzowicach.
Mogli zapozna? si? z nowoczesnymi samochodami : Rosebauer Panthera 6×6 GCBA zbiornik z wod? 12500 l ?rodek pianow車rczy 1600l i Rosebauer Panthera 4×4 GBA zbiornik z wod? 6200l ?rodek pianotw車rczy 750l .

 

img_3461?img_3463img_3465img_3506img_3509img_piek2img_piek1img_3481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************

?Od marca 2008 trwa?y prace remontowe remizy ?wietlicy i pomieszcze里 sanitarnych naszej stra?nicy.

Szereg prac stra?acy wykonali samodzielnie.
Trud si? op?aci?, remiza jest jak nowa.

Szczeg車lnie w prace remontowe zaanga?owali si?:
Marek Szo?tysik; Piotr Szwarc; Ireneusz Niedworok; Wojciech Szo?tysik; Klaudiusz Po?edniok; Marcin Goj; Adam Przyby?ka; Adam Manowski; Brunon Kami里ski; Tomasz Szo?tysik; Daniel Krauza; Pawe? Minkus; Andrzej Szczogiel; Damian Tomanek; Krystian Sroka
Serdecznie im dzi?kujemy
Wyremontowano gruntownie obiekt jednostki: zerwano i wykonano od podstaw, mocn?, zbrojon? posadzk? w gara?ach, wykonano remont w?z?a sanitarnego, wymieniono instalacj? wodno-kanalizacyjn?, zmodernizowano system grzania ciep?ej wody u?ytkowej wymieniaj?c jeden centralny, pojemno?ciowy ogrzewacz wody, na lokalne przep?ywowe ogrzewacze elektryczne. Wymieniono instalacj? elektryczn? ca?ej jednostce, wymieniono od podstaw centralne ogrzewanie ??cznie z kot?em CO wymieniaj?c go na; ekonomiczny, kondensacyjny, kocio? nowej generacji, instalacja jest wykonana w pe?ni z rur miedzianych, opr車cz gara?y wymienione zosta?y wsz?dzie grzejniki na panele, jedynie w gara?ach zastosowano grzejniki ?eliwne pozyskane z szpitala miejskiego. Wsz?dzie zastosowano lokaln? regulacj? temperatury w postaci zawor車w termostatycznych. Pomalowano gara?e, korytarz, ?wietlic?, pomieszczenie biurowe, w?ze? sanitarny, oraz zewn?trzne ?ciany budynku. Wykonano nowy napis na ?cianie frontowej jednostki. Wymieniono okna w gara?ach, na korytarzu, w w??le sanitarnym, oraz jedno okno w ?wietlicy. Po?o?ono pod?og? z paneli w ?wietlicy. Wykonano mas? innych drobnych prac kt車rych nie spos車b wyliczy?.

Specjalne podzi?kowania za okazane wsparcie i pomoc oraz spo?eczne zaanga?owanie na rzecz OSP D?br車wka Wielka dla Pana Jerzego Krauza – Radnego miasta Piekary ?l?skie.

***********************************************************************************************

?Przegl?d Orkiestr D?tych. 30.05.2009

W sobot?, 30 maja, odby? si? Wojew車dzki Przegl?d Orkiestr D?tych OSP. Orkiestry uczestnicz?ce w imprezie przemaszerowa?y spod „Marianum” na stadion „Orkanu” D?br車wka Wielka, gdzie o godzinie 14.00 rozpocz?? si? przegl?d. By zaprezentowa? si? w D?br車wce Wielkiej zg?osi?y si? 4 Orkiestry: z Dankowic, Ligoty, Mil車wki i Kaniowa.
Go?cinnie wyst?pi?a G車rnicza Orkiestra D?ta „Piekary – Julian” .
Wyst?py ocenia?o jury w sk?adzie: dr Stanis?aw ?mietana (przewodnicz?cy), Stefan ?ebek i Sylwia Radwa里ska.

orkiestra? DSCF1164 DSCF1015 DSCF1024 DSCF1032 DSCF1076 DSCF1087 DSCF1102 DSCF1117 DSCF1140 DSCF1148 DSCF1149 DSCF1161